Διοικητικό ΣυμβούλιοΠαναγιώτης Δεδεηλίας

Σύμβουλος

 • Phone210 61 36 215
 •  6936 13 62 15
 • AddressΘερμοπυλών 46, 152 35, Βριλήσσια
 • Email Addresspdedeilias@gmail.com

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ                       :   Αθήvα
ΗΜ/ΝIΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ                      :   29 Ioυvίoυ 1961

ΕΘΝIΚΟΤΗΤΑ-ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ     :   Ελληvική
ΟIΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                :   Έγγαμος, 2 τέκvα

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1973 - 1979           :     ΛΥΚΕIΟ ΕΛΕΥΣIΝΑΣ. Βαθμός απoφoίτησης: "Αριστα" 19.
1979 - 1985           :     IΑΤΡIΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ (Α.Π.Θ.)
Ημ/vία κτήσης Πτυχίoυ: 23 Οκτωβρίoυ 1985.
Βαθμός απoφoίτησης: "Λίαv Καλώς".
02/12/1985            :     Άδεια άσκησης Iατρικoύ Επαγγέλματoς.
Αρ. Απόφασης: Α4/26221, Νoμαρχία Αττικής, Δια­μέρισμα Δυτικής Αττικής.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Φεβ ‘86 - Νοέμ.’87 :   Υπηρεσία στο Στρατό Ξηράς με βαθμό Εφέδρου Ιατρού Μονάδος.
4/5/86 - 15/1/87     :     Για χρονικό διάστημα 8 μηνών διετέλεσα ως εσωτε­ρικός βοηθός της Χειρουργικής Κλινικής του 216 ΚΙΧΝΕ Αλεξανδρούπολης.
Διευθυντής: κ. Π. Παναγιωτόπουλος.
15/1/88 - 2/2/91     :     Ειδικευόμενος Ιατρός του Α΄ Χειρουργικού Τμή­ματος και Μονάδος Μεταμοσχεύσεων του Γ.Π.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Διευθυντής: κ. Π. Γιαννόπουλος και στη συνέχεια κ. Ε. Χατζηγιαννάκης.
15/04/91-σήμερα  :     General Medical Council, U.K., Full Registration, Reg. Nr: 3419180.
15/8/91 - 30/11/91 :     Εκπλήρωση μέρους της Υπηρεσίας Υπαίθρου εις Π.Ι. Παλαιοχωρίου - Κ.Υ. Λεωνιδίου.
11/11/91 - 31/1/93 :     Senior House Officer, the CARDIOTHORACIC CENTRE, Liverpool, U.K.
ΔιευθυντήςΕκπαίδευσης: Mr. R.J. Donnelly, M.D., F.R.C.S.
11/2/93 - 24/11/95 :     Ιατρός Χειρουργικού Τμήματος Θώρακος ΠΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» για την απόκτηση της ειδικότη­τος της Χειρουργικής Θώρακος.
Διευθυντής: κ. Ν. Έξαρχος, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών.
1/9/94 - 31/8/95     :     Ιατρός Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Γ.Π.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Διευθυντής: κ. Χ. Λόλας, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών.
19/01/1996            :     Απόκτηση της Ειδικότητας της Χειρoυργικής Θώ­ρακoς.
10/01/96-31/09/96 :     Registrar και Senior Registrar (επιμελητής και ε­νεργός ανώτερος επιμελητής), the CARDIOTHO­RACIC CENTRE, Liverpool, L14 3PE, U.K.
Διευθυντής Εκπαίδευσης: Mr. M.J. Drakeley, M.D., F.R.C.S. Consultant Cardiothoracic Surgeon. Regio­nal Advisor - Mersey, Cardiothoracic Surgery.
01/10/96-10/09/00 :     Συνεργάτης Καρδιοχειρουργικής Ομάδας υπό τη διεύθυνση του κ. Δ. Νίκα εις Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία» και ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ.
11/09/00-04/12/00 :     Εκπλήρωση υπολοίπου θητείας της Υπηρεσίας Υπαί­θρου εις Π.Ι. Πύλης και Γ.Ν. Θηβών.
05/12/00-27/05/01 :     Υπηρεσία ως Επιμελητής στην Α΄ Καρδιοχειρουργι­κή του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» σύμφωνα με την με αρ. Υ10γ/ΟΙΚ.41380/29-11-2000 απόφαση απόσπασης.
10/06/01-σήμερα  :     Επιμελητής Β΄ του Α΄ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».
Στη συνέχεια  ως επιμελητής Α’ από 4/11/2008και από 26/5/2015 ως Διευθυντής του ‘Χειρουργικού Τμήματος Καρδιάς Θώρακος και Αγγείων΄ του Νοσοκομείου σύμφωνα με την Α2α/26308 σχ. 26921 υπουργική απόφαση.
12/11/02               :     European Boards of Cardio-Thoracic Surgery.
21-23/10/04           :     2ο Βραβείο Σταθάτου στο 5ο Πανελλήνιο & 2ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων για την πειραματική εργασία: “The use of Lazaroid (U74389G) reduces ischemia reperfusion injury in experimental lung transplantation”.
17-20/08/06           :     1ο Βραβείο στο 16th World Congress of the World So­ciety of Cardiothoracic Surgeons, που έγινε στην Οτάβα-Καναδά (Best Overall Paper Award!!).
27/09-01/10/06      :     1ο Βραβείο στο 18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο που έγινε στη Ρόδο, για την εργασία: «Ριζική νεφρε­κτομή και θρομβοεκτομή επί νεφροκυτταρικού καρκινώ­ματος με επέκταση στην κάτω κοίλη φλέβα. Η χειρουρ­γική τεχνική μας».
                                  Περισσότερες διακρίσεις αναφέρονται στο ιδιαίτερο κεφάλαιο παράθεσης των εργασιών που έχουν πα­ρουσιαστεί σε συνέδρια.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (Συνοπτικά)

 1. 68 πλήρεις δημοσιεύσεις στο PUBMED με συνολική εκτιμώμενη απήχηση 2017/18 115.96. Μέσος όρος απήχησης ανά δημοσίευση 1,70.
 2. 566 Διεθνείς αναφορές στις δημοσιεύσεις οι 406 εκ των οποίων είναι από το 2014 μέχρι  σήμερα.
 3. h-index: 14 οι 12 μονάδες των οποίων αποκτήθηκαν την τελευταία πενταετία.
 4. i10-index: 18 οι 16 μονάδες των οποίων αποκτήθηκαν την τελευταία πενταετία.
 5. Συνολικά περισσότερες από 157 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και διεθνή περιοδικά.
 6. Περσσότερες από 275 παρουσιάσεις  σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
 7. 125 ομιλίες και συμμετοχές σε στρογγυλές τράπεζες
 8. 132 Παρακολουθήσεις Ελληνικών και διεθνών συνεδρίων
 9. 65 Παρακολουθήσεις μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων
 10. 12 Συμμετοχές σε συγγραφή βιβλίων
 11. 25 δραστηριόπτητες σαν εκπαιδευτής
 12. Επι 18 έτη θεωρητική και χειρουργική εκπαίδευση ειδικευομένων στην Καρδιοχειρουργική αρκετοί από τους οποίους έχουν στελεχώσει Καρδιοχειρουργικές μονάδες της Ελλάδας και του Εξωτερικού όπως και του Ωνασσείου ΚΚ.
 13. Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής με θέμα: «ΜΕΛΕΤΗ ΤOY OΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ STRESS ΣΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑ­ΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ/ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚOY ΠΑΡΑΓΟΝΤA U 74389 G (16-desmethyl tirilazad).

Η διατριβή που είναι στον χώρο της Καρδιοχειρουργικής ολο­κληρώθηκε με επιτυχία, παρουσιάστηκε και βαθμολογήθηκε με άριστα 10. Η ορκωμοσία έλαβε μέρος την 21/03/2017.

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (συνοπτικά)

Όπως προκύπτει από τους καταλόγους των χειρουργείων που συνυποβάλλονται έχω πραγματοποιήσει ο ίδιος  περισσότερες από 2.000 επεμβάσεις καρδιάς καθώς επίσης έχω συμμετάσχει σε επιπλέον περισσότερες από 3.000 επεμβάσεις καρδιάς μετά τη λήψη της ειδικότητας τόσο στο Εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο.