Ομάδες Εργασίας

1. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόεδρος: Κυριάκος Αναστασιάδης

Αντιπρόεδρος: Παντελής Τσίπας

Γραμματέας: Πολυχρόνης Αντωνίτσης

 

2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

Πρόεδρος: Κοσμάς Τσακιρίδης

Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Τσαγκαρόπουλος  

Γραμματέας: Νίκος Δεσιμόνας

 

3. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ

Πρόεδρος: Νικόλαος Μπαϊκούσης

Αντιπρόεδρος: Βασιλική Ανδρουτσοπούλου

Γραμματέας: Γιώργος Καραπαναγιωτίδης

 

4. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ

Πρόεδρος: Γεώργιος Σαρρής

Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Καλλικούρδης

Γραμματέας: Γεώργιος Καλαβρουζιώτης

 

5. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Πρόεδρος: Ταγαράκης Γιώργος

Αντιπρόεδρος: Αστερίου Χρήστος

Γραμματέας: Σιμόπουλος Βασίλης

 

 

Κανονισμός:

 

Σκοπός

Η ανάπτυξη δράσεων επιστημονικού κυρίως περιεχομένου με επίκεντρο τη Χειρουργική Θώρακα, όπως αυτή έχει οριστεί από τις δύο αναγνωρισμένες Επιστημονικές Ευρωπαϊκές Εταιρείες (European Association of Cardiothoracic Surgery και European Society of Thoracic Surgeons) στο από κοινού δημοσιευθέν άρθρο τους στο περιοδικό European Journal of Cardiothoracic Surgery το 2001 (EACTS/ESTS Working Group on Structures in Thoracic Surgery. Structure of General Thoracic Surgery in Europe. Eur J Cardiothorac Surg 2001; 20: 663-668).

 

Αναλυτικότερα, οι σκοποί της Ομάδας Εργασίας είναι η παρουσίαση, ανάλυση και διάδοση των κατευθυντηρίων οδηγιών που αφορούν θέματα της Χειρουργικής Θώρακα, η καταγραφή δεδομένων στον ελληνικό χώρο και η ανάδειξη προβλημάτων του χώρου για περαιτέρω συζήτηση στα όργανα της Εταιρείας, η παρουσίαση και αναλυτική συζήτηση χειρουργικών τεχνικών και ενδιαφερουσών περιπτώσεων και τέλος η σύσφιγξη των σχέσεων των συναδέλφων που ασχολούνται με το αντικείμενο της Χειρουργικής Θώρακα.

 

Η Ομάδα Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος έχει ακόμη ως στόχο την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας με άλλες εταιρείες με κοινά ενδιαφέροντα, όπως η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος, η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας, η Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού, και άλλες.

 

Μέλη

Η ομάδα εργασίας Χειρουργικής Θώρακα απευθύνεται και είναι «ανοιχτή» σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων (Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.) που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εργασίες της, ιδιαίτερα δε στα μέλη της Εταιρείας που ασχολούνται αποκλειστικά με τη Χειρουργική Θώρακα ή αφιερώνουν ποσοστό της καθημερινής τους δραστηριότητας στη Χειρουργική Θώρακα.

 

Οργάνωση

H Ομάδα Εργασίας Χειρουργικής Θώρακα, με βάση το καταστατικό και τoν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. αποτελείται από τριμελές Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα.

Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται ανά διετία, κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α., με ψηφοφορία στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει Τακτικά Μέλη της Εταιρείας και μόνον αυτά. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα ταμειακώς εντάξει Τακτικά, Δόκιμα και Ομότιμα μέλη της Εταιρείας.
Ο κύριος ρόλος του Προεδρείου είναι ο συντονισμός της δράσης της Ομάδας Εργασίας. Το Προεδρείο οφείλει να ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαίρως τα μέλη για κάθε αναλαμβανόμενη δράση και να συζητά μαζί τους, να αναθέτει σε μέλη της Ομάδας Εργασίας την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και να διαχειρίζεται κάθε αίτημα των μελών της Ομάδας Εργασίας για ανάληψη κάποιας πρωτοβουλίας. Το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για την επαφή με το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. για τα τρέχοντα ζητήματα, καθώς και με τις άλλες Ομάδες Εργασίας της Εταιρείας για ανάληψη δράσεων από κοινού.
Το Προεδρείο της Ομάδας Εργασίας έχει την ευθύνη της επιλογής θεμάτων και ομιλητών για το Συμπόσιο της Ομάδας Εργασίας της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. που γίνεται ανά διετία και των επαφών με τις άλλες ομάδες εργασίας της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. ή άλλες επιστημονικές εταιρείες.

 

Λειτουργία

Η Ομάδα Εργασίας Χειρουργικής Θώρακα της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. θα κάνει δύο συνεδριάσεις ετησίως, μία το μήνα Μάιο και μία το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, με σκοπό την ενημέρωση των μελών για την πορεία των δραστηριοτήτων της Ομάδας και τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τα μέλη. Τα θέματα που θα συζητούνται θα είναι προκαθορισμένα και θα υπάρχει ατζέντα εργασίας, η οποία θα κοινοποιείται στα μέλη της Ομάδας Εργασίας αλλά και της Εταιρείας ένα μήνα πριν από τη συνεδρίαση. Επιπλέον της ατζέντας, θέματα θα μπορούν να τεθούν και να συζητηθούν μόνο από το Προεδρείο, αφού υπάρξει προτέρως ενημέρωση των μελών για την κατάλληλη προετοιμασία τους.

 

Στις ίδιες συνεδριάσεις θα υπάρχει και επιστημονικό πρόγραμμα που θα αφορά την παρουσίαση κατευθυντήριων οδηγιών και συζήτηση ενδιαφερουσών περιπτώσεων με μορφή quiz. Οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εργασία θα δύναται επίσης να παρουσιαστεί μετά πρότερη συνεννόηση με το Προεδρείο της Εταιρείας. Το επιστημονικό τμήμα της συνεδρίασης θα είναι ανοιχτό σε κάθε συνάδελφο οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμεί να το παρακολουθήσει.

Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα γίνονται περιοδικά σε αίθουσες συνεδριάσεων ή αμφιθέατρα των Νοσοκομείων Κ.Α.Τ. Αθηνών ή Πανεπιστημιακού Λάρισας ή Α.Χ.Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης για διευκόλυνση της προσέλευσης των μελών από τις διάφορες περιοχές της χώρας. Η ανάπτυξη των μελλοντικών δράσεων θα αποφασίζεται έπειτα από εισήγηση του Προεδρείου και συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μελών στις περιοδικές συγκεντρώσεις της Ομάδας Εργασίας. Τα μέλη που δεν δύνανται να παραστούν σε κάποιες συνεδριάσεις θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν.

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος δεν είναι υποχρεωτική και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα μέλη είναι εθελοντικές.

 

Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού

Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται μετά από έγγραφη και τεκμηριωμένη εισήγηση οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας στο Προεδρείο και έγκρισή της σε κάποια συνεδρίαση της Ομάδας ή την κοινή Συνεδρίαση των Ομάδων Εργασίας της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. με ψηφοφορία. Η τροποποίηση, εφόσον υπερψηφιστεί, θα υποβάλλεται στη συνέχεια για τελική έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.